Temarapport for kulturmiljø. Rv35 Hokksund–Åmot. 2017

xKartlegging av nyere tids kulturminner
Drammen og Nedre Eiker kommuner, Buskerud.

I forbindelse med planlegging av sykkelrute fra Drammen sentrum til Mjøndalen, ble det gjennomført en kartlegging og verdisetting av kulturmiljø. Utredningen omhandler både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner.

xSituasjonsbeskrivelse
Området har et stort antall kulturminner. Et automatisk fredet kulturminne, 17 fredete bygninger og 358 SEFRAK-registrerte bygninger (oppført før 1900). I tillegg ble det under Odels befaring registrert omkring 20 industrielle kulturminner fra begynnelsen av 1900-tallet som ikke var dokumentert.

Samarbeidspartner
COWI.

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region sør.