Kartlegging og verdisetting av kulturminner og kulturmiljøer

I forbindelse med kommunedelplanen for kulturminner i Hemsedal kommune utførte Odel Rådgivning AS en kartlegging og verdisetting av kulturminner og kulturmiljøer. Utredningen omhandler både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner.

Situasjonsbeskrivelse:
Innenfor 11 utvalgte områder ble omkring 300 nyere tids kulturminner og 50 automatisk fredete kulturminner oppsøkt samt fire immaterielle kulturminner påvist.

Under befaringen ble det påvist at det fortsatt ligger flere uregistrerte kulturminner i kommunen. Det ble det påvist over 50 udokumenterte nyere tids kulturminner (bygninger, veger, bruer og en bauta, oppførte på 1700-, 1800- og 1900-talet).

Oppdragsgiver
Hemsedal kommune.