Konsekvensutredning
Ullensaker og Nes kommuner, Akershus.

E16 er den viktigste forbindelsen fra Solør/Glåmdalen til Oslo/Akershus. Stortinget har vedtatt at ny E16 skal bygges som firefelts veg på strekningen Kløfta–Kongsvinger.

Situasjonsbeskrivelse
Statens vegvesen planlegger ny E16 mellom Nybakk og Slomarka. Strekningen er ca. 32 km lang, og går gjennom tre kommuner (Ullensaker, Nes og Sør-Odal) og to fylker (Akershus og Hedmark).

I vest avgrenses prosjektområdet av firefelts E16 ca. 500 m vest for rundkjøringen ved Nybakk. I øst utgjør kommune/fylkesgrensen ved Dyståa avgrensingen.

Vegtraseene legges i et jordbruksområde med stor tidsdybde og med et stort antall automatisk fredete kulturminner og med mange og til dels rike arkeologiske funn.

Samarbeidspartner
COWI.

Oppdragsgiver
Statens vegvesen.